Кадин мост, Невестино


Поврзување на двата брега на реката Струма во близина на селото Невестино, Кадин мост е еден од ремек-делата на отоманската архитектура. Изграден во 1470 година по налог на великиот Везир Исак Паша.

Ако внимателно погледнете на едниот крај, можете да видите натпис врежан во неговиот ѕид, во кој се вели дека мостот е обезбеден за бесплатен премин од патниците од великиот везир.

Дури и денес, мостот ги поврзува двете страни на селото и активно се користи, вклучително и за сообраќај со автомобили.

Неколку легенди се поврзани со неговата изградба. Најпознатата вели дека изградбата на мостот не одела добро. Сè што мајсторите граделе во текот на денот, се распадало во текот на ноќта. Затоа, тие решиле да жртвуваат една од нивните сопруги – таа што прва ќе дојде да ги посети. Прва дошла Струма – невестата на мајстор Манол. Та била заѕидана во темелите на мостот. Оттука и неговото име – Кад’н (на невестата).

Кадин мост е еден од извонредните споменици на архитектурата од периодот на 15 век и затоа е прогласен за архитектурен-градежен споменик на културата од национално значење. Во близина до него има изграден мал парк со места за рекреација и риболов, што можете да го посетите.

Истражување

ВИДИ ПОВЕЌЕ

Посетете ги другите културни и историски места во регионот

Изјава за содржина

Важно: Овоj виртуелен тур е направено со помош на Европската Унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија- поранешна југословенска Република Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на турот е одговорност единствено на Комора за економија и индустрија од Ќустендил и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Изјава за кофинансирање

Проектот е кофинансиран од страна на Европската Унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија- поранешна југословенска Република Македонија CCI No. 2014TC16I5CB006